செலான் வங்கியின் அனுசரணையில் இடம்பெற்ற “Maris Motor Rally 2015” – Virakesari


Virakesari

செலான் வங்கியின் அனுசரணையில் இடம்பெற்ற “Maris Motor Rally 2015”
Virakesari
நீர்கொழும்பில் பலரின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற Maris Motor Rally க்கு செலான் வங்கி அனுசரணை வழங்கியிருந்தது. கடந்த மூன்று …